މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުން

24 ނޮވެމްބަރ 2022      2 months ago


ތާރީޚް:

24 ނޮވެމްބަރ 2022

ނަންބަރު:

(IUL)367/367/2022/76

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މިކައުންސިލުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެންބަރ 2022 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިފޯމާއެކު އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

ގެޒެޓް ލިންކް

އިއުލާނު އަދި މައުލޫމާތުޝީޓު

ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށްބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)367/367/2022/76

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24/11/2022

ސުންގަޑި: 2022-12-04 13:00:00