މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އެދުރުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދުރުންނަށް މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބޭއްވި ހަފުލާ