މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިއުލާން

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2023 6 7 4 7 13 11
2022 7 6 3 2 13 5
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 754
ޖުމްލަ އަންހެން 716
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1470

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2023-07-27 11:53:57 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

album

album ފޮތިދަބަސް ފަހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް

album

album އެއްގަމު ލައިސެންސް ނަގައިދިނުމުގެ ބުރު 2023