މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2022 3 5 1 2 8 3
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 750
ޖުމްލަ އަންހެން 715
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1465

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2022-09-05 10:17:47 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ޕްލޭގްރައުންޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

album

album ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހާއްސަ ދުވުން.

album

album މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ފިލާ ހަދިޔާކުރުން