މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2021 6 11 2 17 2
2020 743 704 3 1 1447 4
ޖުމްލަ ފިރިހެން 744
ޖުމްލަ އަންހެން 714
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1458

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2021-09-23 08:56:59 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

album

album އެއްގަމު ލައިސެންސް ނަގަދިނުމުގެ ބުރު 2021

album

album އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އ.ތ.މ ފަރާތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން