މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މ.ކޮޅުފުށީ ބިނާވެށި ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން

28 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު، ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.