މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ފިލާ ހަދިޔާކުރުން

މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްޓާފު ރޫމު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިލާ މިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަނީ މިއަދު (18.08.2022) މ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފިލާ ސުކޫލާއި ހަވާލުކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ 05 މެންބަރުންނެވެ. އަދި މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން މިތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެލެއްވީ މަދަރުސާގެ އެކްޓިން ޕްރިންސިޕަށް މަރްޔަމް ޒަރީރާއެވެ.