މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ޕްލޭގްރައުންޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އިން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ޕްލޭގްރައުންޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޢަލީމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 09 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލު ހޯލްގައެވެ.