މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮތީ، 26 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮޅުފުށީ އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި، ކޮޅުފުށީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، އަދި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަކޮށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކޮޅުފުށީގެ ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.