މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

24 ނޮވެމްބަރ 2022      2 months ago


ތާރީޚް:

24 ނޮވެމްބަރ 2022

ނަންބަރު:

(IUL)367/367/2022/75

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް:

ކައުންސިލު އެސިސްޓެންޓް (މަސައްކަތު)

މަގާމުގެ ގިންތި:

ވޭޖު އެންޕްލޯއީމެންޓް (މަސައްކަތު މީހުންގެ ޕޫލަށް)

އޮފީސް / އިދާރާ:

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޔުނިޓް :

އިކޮނޮމިކް،ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:

ކޮޅުފުށީ މިސްކިތްތައް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

06 (ހައެއް)

މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ރޭންކްތަކާއި، ކްލެސިފިކޭޝަންއާއި މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޝަރުޠު:

މަޤާމާއި ރޭންކް:

މަސައްކަތު / އެސް.އެސް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގުރޭޑް 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

  • ލިޔަން ކިޔަން އެގުމާއި މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.

މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް:

ގަޑިއަކަށް 45.00 ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

1- ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގައި މިސްކިތައް ޙާޟިރުވެ މިސްކިތާއި ވަޅުދޮށް ސާފުކުރުމާއި ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ދިއްލުންތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް ޖައްސާނިއްވުން.

2 - މިސްކިތުގެ ވަޅުދިޔަހިއްކުމާއި ދިޔަދޮވި ސާފުކުރުމާއި މިސްކިތާއިބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.

3 - ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިސްކިތައްގޮސް ހޮޅިބުރި، ފަންކާ ކަބަޑްތައް ފޮޅާސާފުކުރުން.

4 - މިސްކިތައް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގުން.

5 - ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ހަމަޖައްސަވާ އުޞޫލެއްގެމަތިން މިސްކިތު ގޯތިތެރެ އަދި މަގުމަތި ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުމާއި، ގަސްއިންދާ  ގަސްތައްކޮށާ ފެންދީ ބެލެހެއްޓުން.

6 – މިސްކިތު ގޯތީގައި ހުންނަ ވާރޭފެންތާގީތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

7 – މިސްކިތުން ހަލާކުވާ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުން.

8- ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

9- ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުސާދުގެ މަތިންކުރުން.

މަޤާމް:

އިމާމު / މުދިމް

މަގާމުގެ ގިންތި:

ވޭޖު އެންޕްލޯއީމެންޓް (މުދިމުންގެ ޕޫލަށް)

އޮފީސް / އިދާރާ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒް

ޔުނިޓް :

އިކޮނޮމިކް،ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:

ކޮޅުފުށީ މިސްކިތްތައް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

05 (ފަހެއް)

އިމާމު / މުދިމް މަޤާމުގެ ރޭންކްތަކާއި، ކްލެސިފިކޭޝަންއާއި މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޝަރުޠު:

މަޤާމާއި ރޭންކް:

އިމާމު / ޖީއެސް 2 ، 3

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

  • މުދިމުކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
  • ހުކުރުކުރުމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
  • ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

މުސާރަ އާއި ސަރވިސް

 

މުދިމް

ޝަރުތު ހަމަވާ ( ޤުރުއާން ރީއްޗަށް ކިޔަވަން އެގުން، ބަންގި ގޮވުމާއި، ނަމާދުކުރަން އެގޭ ފަރާތަކަށްވުން)

53.00 ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް.

އިމާމް

ޝަރުތު ހަމަވާ ނަމަ

     

61.00 ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

1- ކޮންމެ ނަމާދުވަގުތަކަށް މިސްކިތައް  ޙާޟިރުވެ  މިސްކިތުގެ  ކަންތައްތައް  ބަލާ  ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ވަގުތުގައި ބަންގި  ގޮވުމާއި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުން.

2- މިސްކިތައް ލިބެމުންދާ  ގެއްލުންތަކާއި  ދަތިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގައިގެން އެކަން ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ ބެލުން.

3- ރަމަޟާންމަހު އިމާމުވެ ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުން                         

4- މިސްކިތު ސައުންޑް ސިސްޓަމް  ބެލެހެއްޓުމާއި ސިސްޓަމަށް  މައްސަލައެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގައިގެން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 5- ރަށު ކައުންސިލުން އަންގަވައިފި ހިދެއްގައި  މިސްކިތުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ކަށުނަމާދު ކުރުމާއި މަރުވާ  މީހުންގެ  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމާއި އިމާމުވެ ކޭތަނަމާދު  ކުރުން.

6- މިސްކިތުގައި މަސައްކަތުމީހުން  މަސައްކަތްކުރާ ނުކުރާގޮތްބަލާ ރަށު ކައުންސިލް  އިދާރާއިން އަންގާ  ގޮތެއްގެމަތިން އެމީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުން

8- މިސްކިތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ އިމާމުން 13:00 ގެ ކުރިން ސޮއި ކުރަންވާނެވެއެވެ.

9- މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހާ  ޙާޟިރުނުވާ  ވަގުތެއްގައިނަމަ މިސްކިތު އިމާމު / މުދިމް ނަމާދުކޮށް  ނިމިގެން ދަމުން ބޮކި، ހޮޅިބުރި އާއި ފަންކާ ނިއްވާލުމާއި، މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ލެއްޕުން.

10- މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުންފަދަ ޕޮރޮގްރާމްތައް ހިންގާނަމަ  އެފަދަ ޕޮރްގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާއެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމެންދެން މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން.

11- މިސްކިތާއިބެހޭ  ގޮތުން  ރައްޔިތުންކުރާ  ޝަކުވާގެ  އަޑުއަހާ  އެޝަކުވާތައް   ރަށު ކައުންސިލްއިދާރާއަށް  ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.    

12- ރަސްމީ މަސައްކަތާއިގުޅޭގޮތުން މިސްކިތުގައި ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

ދިވެހި ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް.

އިންޓަރވިއު އޮއްނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މިމަޤާމަށް އިންޓަވިއު ކުރެވޭނީ މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށްކުރާ އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 04 ޑިސެމްބަރ 2022 އާއި 15 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދުގައި މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގައެވެ.

މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:

މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 1 ޑިސެމްބަރ 2022 ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއި އެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)  https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
  3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
  4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
  5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ)  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

  1. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން https://myaccount.csc.gov.mv/ އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ރ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ބ)  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6720606 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ މިއިދާރާގެ އީމެއިލް info@kolhufushi.gov.mv  އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ގެޒެޓް ލިންކްބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)367/367/2022/75

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24/11/2022

ސުންގަޑި: 2022-12-01 12:00:00