މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަސްޖިދުލް އިބާދާތު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

މަސްޖިދުލް އިބާދާތު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމައިދިނުމަށް، މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ގޯލްޑް އެންޓަރޕްރައިސަސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮއްފިއެވެ. މަސައްކަތުގެ އަގު: 221,500.00 (ދެލައްކަ އެކާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: 30 ދުވަސް