މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2023 2 0 2
2022 7 6 3 2 13 5
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 750
ޖުމްލަ އަންހެން 716
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1466

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2023-01-25 21:11:57 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ސީ.އީ.އޯ އާދަމް އާޒިމް މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގަތުން

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މަސްރޭސް 2022

album

album ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގަތުން (26 ޑިސެމްބަރ 2022)