މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2023 2 5 2 5 7 7
2022 7 6 3 2 13 5
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 752
ޖުމްލަ އަންހެން 716
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1468

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2023-05-02 23:28:31 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album ދުނިޔެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުުރުން

album

album މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުުންގެ މާހެފުން 1443

album

album ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 2022