މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން (ނިޔާވި) އަންހެން (ނިޔާވި) ޖުމްލަ އަންހެން / ފިރިހެން ޖުމްލަ ނިޔާވި އަންހެން / ފިރިހެން
2023 6 9 5 7 15 12
2022 7 6 3 2 13 5
2021 8 13 3 1 21 4
2020 746 702 3 2 1448 5
ޖުމްލަ ފިރިހެން 753
ޖުމްލަ އަންހެން 718
މ .ކޮޅުފުށީގެ އާބާދީ 1471

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 2023-11-05 14:00:53 ގައި )

album

album މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

album

album ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގުޅިގެން ސުކައުޓް ދުވަސް ފާހަކަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

album

album ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުން ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް ޑޭ ފާހަގަކުރުން

album

album 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ކުއިޒް މުބާރާތް