މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން (ފެބްރުއަރީ 2022)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ރިޕޯޓް، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.