މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2022

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮޅުފުށީ ޕްރީ ސުކޫލުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން. ދަރިވަރުންނަކީ ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރި ކުދިން ކަމުގައި ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑުއެއް އަމާޒު.