މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގަތުން (26 ޑިސެމްބަރ 2022)

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް މ.ކޮޅުފުށީގައި ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާނު އަބްދުﷲ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިތުރުން އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.