މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގަތުން

"ދުޅަހެޔޮ ނަފްސަކަށް އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަމަހައްޓާނެގޮތް" މި ނަމުގައި ދީނީ ދަރުހެއް ދެއްވުމަށް ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް މ.ކޮޅުފުށްޓައް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަރުހަކީ ކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އަދި މ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ދަރުހެކެވެ. ޑރ. އަނާރާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.