މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒިފާއިން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

އިބްރާހިމް ރަޝީދު – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު: 14 އަހަރާއި 10 މަހާއި 08 ދުވަސް މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގައި ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދަކީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެއްވި ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތެރިއެވެ. މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އުފާވެރި ދުޅަހެޔޮ ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން!