މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައިނަލްއަގުއާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުއާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިކައުންސިލްގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި ހަދިޔާ. #InternationalWomensDay #IWD2023 #Embraceequity #InnovationandTechnologyForGenderEquality