މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

1445 ވަަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އިސް ރައްވެހިން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް އަލީމެވެ.