މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލާއި މ އަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ހަދާނީ ރަމްޒު ބަދަލުކުރެއްވުން.

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ފެރިދުއަށް ކުރެއްވި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ދެ ކައުންސިލުންވަނީ ހަދާނީ ރަމްޒު ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ކޮޅުފުށީ ކައުނސިލްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީފިލައާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޢަބުދުލް ޢަލީމުއެވެ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރަތުން ހަނދާނީ ފިލައާއި ޙަވާލުވެލެއްވީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޝާހު އެވެ.