މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްއަށް މަރުޙާބާ ދެއްނެވުން.

4 ފެބުރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ މ. ކޮޅުފުށީ ބަހާރީވިލާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން މާހިރުއެވެ. ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބުދުލް ޢަލީމު، ނާއިބުރައީސް އާދަމް ފަޔާޟު، ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ލައްވާފައިވެއެވެ.