މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި މ. ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތް

މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކޮޅުފުށީގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް. ޙަރަކާތް ހިންގުނީ ކޮޅުފުށީ ތުޑީސަރަޙައްދުގައި. ޙަރަކާތްތަކުގައި ކޮޅުފުށީގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.