މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކޮޅުށީ ކައުންސިލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ކުލަ ގަދަކޮން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް ރާވާހިންގާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. މިގޮތުން ގެންދެވުނު ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ތޮށަލި ވިޔުމުގެ މުބާރާތާއި، ފަންގި ވިނުމުގެ މުބާރާތާއި، ކާށި އެހުމުގެ މުބާރާތް ހިމެނެއެވެ.