މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ 3 ބިމެއް ވިއްކާލުން

19 މާރޗް 2024      1 month ago


މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ، މިލްކިއްޔާތުގައިވާ 3 ބިމެއް ވިއްކާލުމަށް މިކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތަކަކީ:

  • މިރުސްމާގެ ކުރިންހުރި ބިން.
  • ރޯޝަނީވިލާ ކުރިންހުރި ބިން.
  • ހަވީރީނާޒު ކުރިންހުރި ބިން.

              މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން 24 މާރޗް 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމާއި، އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 މާރޗް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވައި މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)367-AS/367/2024/15

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19/03/2024

ސުންގަޑި: 2024-03-24 11:00:00