މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1445 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ގައި ފިތުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން

28 މާރޗް 2024      1 month ago


މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފަހު 10 ގައި ފިތުރުޒަކާތްބަލައިގަތުން 21 ރަމަޟާން 1445 ( 31 މާރޗް 2024 ) ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ރަމަޟާން 1445 ( 04 އޭޕްރީލް 2023 ) ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް  ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފައިސާ ބަލާގަންނަ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން 12:00 އަށެވެ. ނަގުދު ފައިސާއިން ޒަކާތް ދައްކަވާ ބޭފުޅުން ފައިސާ ހަމައަށް ގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފިތުރުޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ ގޮވާމުގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތްނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށްކައި އުޅުނު ބާވަތްތަކުންނެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ 1 (އެކެއް) މީހަކަށް ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެވެ.

#

ބާވަތް

ފައިސާގެ ޢަދަދު

1

އާދައިގެ ހަނޑޫ

12.00 (ބާރަ ) ރުފިޔާ

2

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ

70.00 (ހަތްދިހަ) ރުފިޔާ

3

ރަތް ހަނޑޫ

80.00 (އަށްޑިހަ) ރުފިޔާ

4

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ)

70.00 (ހަތްދިހަ) ރުފިޔާ

5

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (މޮޅު)

100.00 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

6

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ( އެންމެ މޮޅު)

125.00 (ސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ

7

އާދައިގެ ފުށް

10.00 (ދިހަ) ރުފިޔާ

8

އާޓާ ފުށް

75.00 (ހަތްދިހަފަހެއް) ރުފިޔާ

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)367-FS/367/2024/17

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28/03/2024

ސުންގަޑި: 2024-04-04 12:00:00