މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެދި ގޮވާލާ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު

6 އެޕްރީލް 2023     ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: 4 ވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: QAR/2023/1

ތާރީޚް: 06/04/2023