މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުުރުން

މިއަހަރުގެ ދުނިޔެ ސާރުކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން (17.09.2022) ވަނަ ދުވަހު ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިގޮތުން މި އިވެންޓުގައި ކައުންސިލާއި ރަށުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި އިވެނޓްގައި ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަށް ސާފުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.