މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ނަޓީއްޖާ ފާޅުކޮންފި.

26 އެޕްރީލް 2024      3 weeks ago


ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ  ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ނަޓީއްޖާ ފާޅުކޮންފި.

ކޮޅުފުށީ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ގެންދެވުނު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ނަތީއްޖާފާޅުކޮށްފިއެވެ. ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮންލައިންކޮށް ސުވާލެއް ގެނެސްދީގެންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ރަގަޅު ކުރައްވައިގެން މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ޙާޞިލް ކުއްވާފައިވާނީ މ. ކޮޅުފުށީ ފަޅޯމާގެ، ފާޠިމަތު ރަޙީމާއެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ މ. ކޮޚުފުށީ އަލިވާގެ، ޙަފުސާ ޢަލީއެވެ. މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ މ. ކޮޚުފުށީ ފުލޫނިޔާގު ޢާއިޝަތު ޢީރަމް މުޙައްމަދުއެވެ.